måndag 15 november 2010

YH-myndigheten

...loves Gerlesborgsskolan, har jag skrivit förut. Jag överdriver så klart. Men jag läser YH-myndighetens utredning till regeringen om de kompletterande utbildningarna och fastnar för några motiveringar som jag vill dela med mig av. Hela utredningen laddar du ner här.

"Flera av de konstnärliga utbildningarna har haft statligt stöd under många år och har även karaktären av institutioner i konstvärlden. Dessa institutioner är inte bara utbildningsproducenter utan spelar ofta en mycket aktiv roll genom att vara ett kulturcentrum, som erbjuder det omgivande samhället olika typer av kulturupplevelser."
  
Vidare skriver myndigheten följande viktiga passus:

"Mot bakgrund av att de högskoleförberedande konstutbildningarna har utvecklats
till ett slags preparandutbildning och att samtalen med representanter för
högskolan har gett vid handen att utbildningarna fyller en mycket viktig funktion,
anser myndigheten att dessa utbildningar utgör en värdefull utbildningsform."


Samt detta viktiga stycke:
"Myndigheten föreslår att de utbildningar som i högst grad motsvarar de uppsatta
kvalitetskriterierna, kan få möjlighet att fullt ut finansiera sina årsplatser med
statsbidrag. Med en sådan ordning, skulle dessa utbildningar inte kunna bedrivas
med studerandeavgifter. Myndigheten bedömer att man med detta system skulle
vinna flera fördelar. För det första skulle alla talangfulla personer oavsett
ekonomisk bakgrund få tillgång till utbildningsplatser på den här nivån. Det är väl
känt att nuvarande system är påtagligt segregerande. För det andra skulle
förslaget underlätta för de konstnärliga högskolorna att bredda sin rekrytering och
få ett underlag av sökande som har mer differentierad bakgrund än vad som är
fallet idag.
Om staten accepterar att dessa förberedande utbildningar i princip krävs för att
gå vidare till högre konstnärlig utbildning, anser myndigheten att det vore rimligt
att staten också finansierar de mest högkvalitativa utbildningarna fullt ut.
Utbildningar med den högsta kvaliteten ska kunna leverera studerande av hög
klass, medverka till att de konstnärliga högskolorna kan höja ribban på sin
undervisning och därmed bidra till att ytterligare främja Sverige som kulturnation.
Det faktum att en utbildning har möjlighet att få full finansiering med statsbidrag,
bör kunna tjäna som ett incitament att arbeta med utbildningens kvalitet och
utveckla utbildningen till att bli ännu bättre."


I avdelningen kvalitet lyfter jag följande:

"Kriterium: Samverkan
Utbildningsanordnaren samverkar med det omgivande samhället, relevanta
konstnärliga högskoleutbildningar och branscher samt bidrar till att utveckla
kultursektorn. Utbildningens innehåll och utformning skapas i samverkan med
dessa aktörer. Vilka aktörer och perspektiv som bör ha ett inflytande över
utbildningen varierar beroende på utbildningens syften och mål. En lokal och
regional förankring är viktig liksom eventuell samverkan med internationella
aktörer. Syftet med att ha flera samverkansparter är att få olika infallsvinklar på
utbildningen. Varje aktör ska bidra med kunskaper inom sitt område.
Indikatorer för kriteriet samverkan kan vara:

 - Formerna för samverkan är dokumenterade.
- Aktörernas upplevda inflytande över innehåll och utformning.
- Aktörernas engagemang i utbildningens planering och genomförande.
- Förekomst av olika aktiviteter som exempelvis öppna föreläsningar,
utställningar, debatt och dialog lokalt och regionalt."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar